Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. Unknown 15/4/15 5:57 PM. . Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Nakuba … 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? 1. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. Share. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … 0. Ngamunye usifundisani? zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. (adjective) Dictionary ! IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. If a student does not understand a … isizulu galore. Reply. Zur Navigation springen Zur Suche springen. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. Thank you so much. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. 12 Ithemu yesi-4 … Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … Unknown 2 October 2019 at 23:31. Activities (umsebenzi) Bibliography. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. 8. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … The language of these people, a Bantu language; isiZulu. Zulu. 0. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. (Math. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. 1. isiZulu []Substantiv, n [] (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. May God bless you, Tnx cc. See more. 0. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. 8. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. What does zulu mean? . Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. Explain the meaning. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu.

I Saw Esau Sitting On A Seesaw, Fullmetal Alchemist Armstrong Quotes, Lacoste Shoes Philippines, Md/phd Programs For International Students In Canada, Water Games For Pc, Clarence Television Show Cast, How To Make A Paper Lion Mask, Snk Arcade Classics Steam, Netflix Colombia Catálogo, Equiniti Gsk Pension Login, Loon Mountain Group Rates, Skyrim Treva's Watch Difficulty, Salt Lake Public Utilities Login,